Terug naar homepage

Actievoorwaarden prijsvraag: "Eerlijk over je ID"

 1. Algemeen

  1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "Eerlijk over je ID" ("Actie"). De Actie wordt aangeboden door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ("De Rijksdienst"), gevestigd te (2511 DP) Den Haag, Nederland, aan de Turfmarkt 147.
  2. Deelname aan de Actie is mogelijk vanaf het tijdstip van plaatsing van de in artikel 2.3 van deze actievoorwaarden beschreven YouTube-video van Hanwe op 28 juni 2019 tot en met 28 juli 2019 ("Actieperiode").
 2. Deelname

  1. De Actie is uitsluitend toegankelijk voor inwoners van Nederland die beschikken over een eigen YouTube-account. Deelname door personen jonger dan 16 jaar is uitgesloten. Deelnemers moeten beschikken over een geldige Nederlands identiteitskaart of geldig paspoort. Iedere deelnemer kan éénmaal deelnemen aan de Actie.
  2. Medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (en/of hun directe familie), medewerkers van instellingen gelieerd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en personen beroepsmatig verbonden aan de Actie, zijn uitgesloten van deelname.
  3. Om mee te doen aan de Actie moeten de volgende stappen worden doorlopen:
   1. Ga tijdens de Actieperiode naar het YouTube-kanaal van Hanwe: https://www.youtube.com/hanwe. Zorg dat je ingelogd bent met je eigen YouTube-account.
   2. Bekijk de video's met de titel “Hoe ver kom jij? Maak zelf de keuze!” en “Geef je eigen ID”. Bij het kijken van de video word je gevraagd om keuzes te maken die te maken hebben met eerlijk omgaan met je ID. NB: de keuzes die je maakt, zijn niet van invloed op de kans die je maakt om een prijs te winnen.
   3. Reageer op deze video door het plaatsen van een openbare reactie ("Inzending"). Geef in je reactie aan hoe jouw ideale vrijdagavond eruitziet als je eerlijk bent over je ID.
  4. Alle Inzendingen dienen te voldoen aan het bepaalde in artikel 3 en 4 van deze Actievoorwaarden en aan de gebruiksvoorwaarden van YouTube.
  5. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
  6. De Rijksdienst is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers zich anderszins frauduleus gedragen, zonder opgave van reden en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de desbetreffende deelnemer.
 3. Inzending

  1. Inzendingen mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende, racistische, (kinder)pornografische en ander seksueel getinte Inzendingen te doen.
  2. Onvolledige, illegale en te late Inzendingen worden niet geaccepteerd. De Rijksdienst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) vertraagde, onvolledige of verloren Inzendingen als gevolg van technische redenen of andere oorzaken.
  3. Talrijke factoren buiten de invloedssfeer van De Rijksdienst kunnen interfereren met de werking van website via welke u kunt deelnemen aan de Actie. De Rijksdienst garandeert niet een ononderbroken en beveiligde toegang tot deze websites.
 4. (Auteurs)rechten en medewerking

  1. Door deel te nemen aan de Actie garandeert de deelnemer te beschikken over alle rechten met betrekking tot zijn of haar Inzending en garandeert de deelnemer dat de Inzending geen inbreuk maakt op auteursrechten, merkrechten of andere rechten van derden. Door deel te nemen aan de Actie vrijwaart de deelnemer De Rijksdienst voor alle aanspraken in verband met inbreuk op rechten van derden ter zake.
 5. Prijs

  1. In het kader van de Actie worden in totaal 20 Hanwe-hoodies maat M ter beschikking gesteld. Zie https://hanwechang.com/product/hanwe-hoodie/ voor meer informatie over de Hanwe-hoodies. Normale prijs van de hoodie: EUR 39,95 (per stuk).
  2. Er is geen geld of ander alternatief beschikbaar voor de prijs, geheel noch gedeeltelijk. Als de prijs niet kan worden uitgereikt, door welke reden dan ook, zal de prijs komen te vervallen.
  3. Tenzij anders vermeld, valt de prijs niet onder enige garantie en kan de prijs niet worden geruild of geretourneerd.
  4. Verkoop, overdracht of uitwisseling van de prijs is ten strengste verboden. Elke poging om te verkopen, overdragen of ruilen van de prijs zal resulteren in verval van het recht op de prijs.
 6. Prijswinnaar

  1. Een jury zal op onafhankelijke wijze uit alle geldige Inzendingen die zijn ontvangen gedurende de Actieperiode 20 winnaars bepalen en hiertoe een juryrapport opstellen. De winnende Inzendingen zijn de Inzendingen die volgens de jury op de meest originele manier antwoord geven op de vraag hoe jouw ideale vrijdagavond eruitziet als je eerlijk bent over je ID.
  2. Youtube Hanwe neemt op 29 juli 2019 via een antwoord op de betreffende Inzendingen op YouTube contact op met de winnaars.
  3. De winnaar dient, zodra verzocht door De Rijksdienst, zijn of haar contactgegevens en postadres te verstrekken en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs. Indien een winnaar de gevraagde informatie niet levert binnen de gestelde termijn, dan vervalt diens recht op de prijs.
  4. De Rijksdienst verstrekt de prijs uiterlijk op 30 augustus 2019 aan de winnaars, via toezending per post naar de door de winnaars opgegeven postadressen.
  5. De beslissing van De Rijksdienst is definitief. Over de uitslag wordt geen correspondentie aangegaan.
 7. Aansprakelijkheid

  1. De Rijksdienst is, voor zover rechtens mogelijk, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. De Rijksdienst is, voor zover rechtens mogelijk, niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
  2. De Rijksdienst besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door De Rijksdienst openbaar gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan De Rijksdienst worden tegengeworpen noch enige verplichting voor De Rijksdienst doen ontstaan. Voor zover rechtens mogelijk, zijn noch De Rijksdienst noch instanties die betrokken zijn bij deze Actie aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt in verband met deze Actie.
 8. Privacy

  1. De Rijksdienst verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van de Actie. Het verwerken van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van Artikel 6 lid 1 onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679).
  2. De Rijksdienst verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy policy, te raadplegen via https://www.rvig.nl/privacy (hierna: "Privacyverklaring"). De Privacyverklaring geeft onder meer informatie over jouw privacyrechten. Voor zover dit artikel 8 afwijkt van de Privacyverklaring, gaan de bepalingen van dit artikel 8 voor.
  3. De persoonsgegevens van deelnemers en winnaars worden mogelijk verstrekt aan derden die assisteren bij de organisatie van de Actie, inclusief aan partijen die de prijzen leveren en bezorgen en aan partijen die assisteren bij de promotionele activiteiten rondom de Actie.
  4. Je persoonsgegevens worden slechts opgeslagen voor zolang dat noodzakelijk is voor de organisatie van de Actie.
  5. Wanneer je de persoonsgegevens niet verstrekt, kun je niet deelnemen aan de Actie.
 9. Vragen, opmerkingen of klachten

  1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt via e-mail aan j.langeslag@cheil.nl.
 10. Overig

  1. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via de volgende website: eerlijkoverjeID.nl/actievoorwaarden.
  2. De kansspelbelasting die eventueel verschuldigd is over de prijs komt geheel voor rekening van De Rijksdienst.
  3. De Rijksdienst is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat De Rijksdienst daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of deze actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door De Rijksdienst bekend worden gemaakt via de volgende website: eerlijkoverjeID.nl/actievoorwaarden.
  4. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is De Rijksdienst gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
  5. Op de Actie en deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Versie: 27 juni 2019